Uploading files to Portfolio 1.x or Portfolio 2.x with Portfolio Flow