Uploading files to Portfolio 1.x or Portfolio 2016 with Portfolio Flow