Upgrading from Portfolio 11 or prior to Portfolio 2016 or 2017